Účetnictví s využitím výpočetní techniky

Účastníci se naučí účtovat v soustavě podvojného účetnictví a zpracovávat účetnictví na PC.

Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákoník o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce,  právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi účetnictvím a daňovou evidencí
– základy účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty)
– dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení)
– zásoby (oceňování, metody účtování,  zásoba na cestě)
– finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry)
– zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a  účtování mezd, daně, účty časového rozlišení)
– kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy)
– náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost
– účetní závěrka (inventarizace, uzavaření hlavní knihy, uzavírání knih analytické evidence, otevírání rozvahových účtů)
– praktické účtování, procvičování probrané látky – daňová soustava (DPFO, DPPO, DPH) – ukázka vedení účetnictví na PC v programu (seznámení s programem, účetní deník, pohledávky, závazky, pokladna, mzdy, sklady, majetek, kancelář)
– praktické příklady k zaúčtování na počítači a procvičení

Poznámka: Námi používané programy jsou pravidelně aktualizovány a modernizovány. Umožňují vedení více firem, vhodné pro plátce i neplátce DPH.

ROZSAH REKVALIFIKACE: 160 hodin
(výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)


ÚČETNICTVÍ (podvojné) Možno absolvovat rekvalifikaci Účetnictví, obsah kurzu je shodný s výše uvedenou rekvalifikací, mimo výuky výpočetní techniky.

ROZSAH REKVALIFIKACE: 144 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)