Účetnictví s využitím výpočetní techniky a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Tento kurz je spojením kurzů Daňová evidence s využitím výpočetní techniky a Účetnictví s využitím výpočetní techniky.
Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
– daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět k podnikání, technické zhodnocení, leasing, oceňování, rozdíly, rezervy
– zákonné předpisy pro daňovou evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků…
– ukázka vedení daňové evidence na PC v programu MONEY S3 (seznámení s programem, specifické funkce programu, práce s jednotlivými moduly programu)
– praktické účtování příkladů na PC a procvičování
– základní účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty)
– dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení)
– zásoby (oceňování, metody účtování, zásoba na cestě)
– finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry)
– zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a účtování mezd, daně, účty časového rozlišení)
– kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy)
– náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost
– účetní závěrka (inventarizace, uzavření hlavní knihy, uzavírání knih, analytické evidence, otevírání rozvahových účtů)
– praktické účtování, procvičování probrané látky
– daňové přiznání z příjmů fyzických osob, daňové přiznání právnických osob, Daň z přidané hodnoty, silniční daň, zdaňování závislé činnosti
– ukázka vedení účetnictví na PC v programu MONEY S3
– praktické příklady k zaúčtování na PC a procvičování

Poznámka: Námi používané programy jsou pravidelně aktualizovány a modernizovány. Umožňují vedení více firem, vhodné pro plátce i neplátce DPH

Rozsah rekvalifikace: 210 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)

Pouze výuka programu: 40 hodin (podmínkou je ovládání PC a znalost Daňové evidence a Účetnictví). Nabízíme možnost připojit výuku na PC v kurzu pro začátečníky nazvaném Základy obsluhy osobního počítače a to za zvýhodněnou cenu, případně základy PC lze absolvovat i individuálně.