Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky

Tento kurz je spojením kurzů Daňová evidence s využitím výpočetní techniky a Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Obsah: – právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty a účtování mezd, cestovní náhrady, základní pojmy účetnictví, daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím – daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět k podnikání, technické zhodnocení, leasing, oceňování, rozdíly, rezervy – zákonné předpisy pro daňovou evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků… – ukázka vedení daňové evidence na PC v programu MONEY S3 (seznámení s programem, specifické funkce programu, práce s jednotlivými moduly programu) – praktické účtování příkladů na PC a procvičování – základní účtování (zákonné předpisy pro účetnictví, účtový rozvrh, směrná účtová osnova, třídy, skupiny, účty) – dlouhodobý majetek (oceňování, odpisy, zůstatková cena, vyřazení) – zásoby (oceňování, metody účtování, zásoba na cestě) – finanční účty (pokladna, běžný účet, krátkodobé úvěry) – zúčtovací vztahy (pohledávky, závazky, výpočty a účtování mezd, daně, účty časového rozlišení) – kapitál (základní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, dlouhodobé závazky a rezervy) – náklady, výnosy a jejich daňová uznatelnost – účetní závěrka (inventarizace, uzavření hlavní knihy, uzavírání knih, analytické evidence, otevírání rozvahových účtů) – praktické účtování, procvičování probrané látky – daňové přiznání z příjmů fyzických osob, daňové přiznání právnických osob, Daň z přidané hodnoty, silniční daň, zdaňování závislé činnosti – ukázka vedení účetnictví na PC v programu MONEY S3 – praktické příklady k zaúčtování na PC a procvičování Poznámka: Námi používané programy jsou pravidelně aktualizovány a modernizovány. Umožňují vedení více firem, vhodné pro plátce i neplátce DPH

Rozsah rekvalifikace: 170 hodin + závěrečné zkoušky (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 2 hodiny zkoušek)
Pouze výuka programu: 40 hodin (podmínkou je ovládání PC a znalost Daňové evidence a Účetnictví). Nabízíme možnost připojit výuku na PC v kurzu pro začátečníky nazvaném Základy obsluhy osobního počítače a to za zvýhodněnou cenu, případně základy PC lze absolvovat i individuálně.