Účetnictví a daňová evidence

V tomto kurzu jde o spojení kurzů Daňová evidence a Účetnictví
Obsah:
– právní problematika a personalistika – Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy o sociální zabezpečení a zdravotním pojištění, základní výpočty mezd
– daňové, účetní doklady, směrnice, odpisy, předmět k podnikání, technické zhodnocení, leasing, rezervy
– zákonné předpisy pro daň. evidenci, evidence příjmů a výdajů, kniha pohledávek a závazků, záznamy o ostatních složkách majetku, inventarizace, uzavírání daňové evidence, uzavírání knihy pohledávek a závazků – ukázka vedení daňové evidence na osobním počítači
– podstata účetnictví, účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva
– Zákon o účetnictví, účtová osnova a předpisy související, účtování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, odpisy, zásoby, oceňování zásob, pohledávky, závazky, kapitál, …
– účtování mezd, bankovní účty, zúčtovací vztahy, účtování nákladů a výnosů včetně časového rozlišení
– účetní závěrka, inventarizace, uzavírání a otevírání účet. knih
– daň z příjmu fyzických a právnických osob, daňová přiznání, DPH, silniční daň, zdaňování závislé činnosti, daňová přiznání, ostatní daně
– ukázka vedení účetnictví na počítači
Rozsah rekvalifikace: 174 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 14 hodin zkoušek)