Základy podnikání

Zájemci o tento kurz získají základní přehled jak v daňové tak v účetní soustavě. Seznámí se se základy marketingu, komunikace a naučí se zpracovat podnikatelský záměr.

Obsah:
– Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, účetnictví v podnikání (účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, leasing), daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
– základy daňové evidence (zákonné předpisy, vedení daňové evidence na základě dokladů, DPH, kniha pohledávek, kniha závazků, pomocné knihy daňové evidence
–  praktické příklady daňové evidence (pokladna, bankovní účet, průběžné položky, cestovní náhrady, kniha jízd, odpisy, deník daňové evidence, hrubý základ daně)
– pracovní typologie
– marketing – trh, nabídka (poptávka, průzkum, segmentace,analýza trhu, konkurence, marketingové cíle), marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
– řízení lidských zdrojů (politika zaměstnanosti, nábor, výběr, přijetí zaměstnance, motivace, mzda, odměna, vzdělávání)
– finance (finanční analýzy, účetnictví managementu, podnikatelské plánování)
– podnikatelský záměr (zpracování studie založení vlastního podniku)

Rozsah rekvalifikace: 126 hodin (pro účastníky se SŠ vzděláním)
(výuka zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)

Rozsah rekvalifikace: 156 hodin (pro účastníky se ZŠ vzděláním)
(výuka zahrnuje cca 6 hodin zkoušek)